ECON 101 Mikroekonomi


Özyeğin Üniversitesi

İşletme Fakültesi

İşletme

Genel Bilgiler


MİKROEKONOMİNİN TEMEL DİSİPLİNLERİ ÖZEL DERS

Mikroekonomi Nedir?

Mikroekonomi; ekonomiyi

 • tüketiciler
 •  firmalar
 • endüstriler

düzeyinde inceleyen disiplindir.

Yunanca mikros kelimesinden türetilen mikro iktisatta, iktisadi mesele ile etkinlik üzerinde durulur.

Mikroekonomi Dersini Kimler Alır ve Önemi Nedir?

Ders programlarında yer alan adıyla mikroekonominin esasları, kısaltılmış haliyle EC101;

 • ekonomi
 • işletme
 • politika

bölümlerinde zorunlu olarak okutulan,

 • sosyoloji
 • tarih
 • psikoloji

ve daha pek çok farklı bölüm öğrencileri tarafından sıkça tercih edilen seçmeli bir derstir.

            EC101’in temel bir ders oluşu hasebiyle iktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencilerinin birinci sınıfta aldığı bir derstir. Dahası ilerleyen dönemlerde öğrencilerin ders programlarında yer alacak, yoğunluk ve zorluk bakımından daha üst seviye olan dersleri programlarına ekleyebilmeleri için de EC101 dersini başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Mikroekonomi Dersinin İçeriği Nedir?

 Mikroekonominin temelleri dersi, 14 hafta boyunca çeşitli alt başlıklara ayırılarak işlenmektedir.

Mikroekonomi dersinin ana alt başlıkları şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Talep, Arz ve Piyasa Dengesi
 • Tüketici ve Üretici Rantı
  • Marjinal Fayda
  • Asgari Ücret ve Taban Fiyatlar
  • Vergilendirme
 • Ekonomik Kıtlık, Olanaklar, Tercihler ve Fırsat Maliyeti
 • Üretim Kararları
 •  Ekonomik Kâr
 • Rekabetin Çeşitleri
  • Tam Rekabet Piyasası
  • Tekel Piyasa (Monopol)
  • Fiyat Farklılaştırması
  • Oligopol ve Oyun Teorisi

MİKROEKONOMİ ÖZEL DERS

Özel Dersler Kim Tarafından Verilmektedir?

Boğaziçi Ders kurumu çatısı altında

 • alanında uzman öğretmenler,
 • öğretim görevlileri
 • Koç, Boğaziçi, Sabancı ve Bilkent gibi üniversitelerde ders asistanlığı yapan yüksek lisans ve doktoro öğrencileri,
 • yıllar içersinde sistemini oturtmuş bir kadro tarafından  mikro ekonomi özel dersleri verilmektedir.

Mikroekonomi Dersleri Nerede Yapılmaktadır?

Dersler,  öğrencilerin talebine göre yüz yüze sınıfta, evde veya çevrimiçi platformlar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Mikroekonomi Özel Ders Programımı Nasıl Yapabilirim?

Mikroekonomi özel derslerini yukarıda belirtilen başlıklar içerisinden ihtiyacınıza göre seçebileceğiniz gibi tam paket eğitim de alabilirsiniz.

Mikroekonomi Dersindeki Konu Başlıklarının Detayları Nelerdir?

Ekonomi ve mikroekonomi nedir gibi sorulardan başlayıp son derslerde oyun teorisinin öğretildiği ve tartışıldığı detaylı müfredat bilgileri şu şekildedir:       

 Öncelikle ekonominin nasıl oluştuğu, ekonomi alanında hangi methodlar kullanıldığı ve temel bazı ekonomi sorularına cevaplar oluşturulmasına yönelik bir giriş yapılmaktadır. İlerleyen konulara göre daha sözel bir içerikle econ 101 dersine başlanılmasındaki esas sebep; öğrencilerin lisans hayatları süresince ne tür bir alana dair eğitim alacaklarını ve bu eğitimin tarihsel gelişiminin hangi şartlar altında, nasıl yönlendiği bilgilerinin kavratılma istediğidir.

İkinci olarak ekonominin en temel kavramları olan talep(demand), arz(supply) ve denge (equilibrium) konularına giriş yapılmaktadır. Mal ve hizmet; arz ve talep tarafları arasındaki ilişki ve bu iki taraf arasındaki dengenin nasıl oluştuğu üzerine okumalar yapılmaktadır. Tüketicilerin kendi taleplerini oluşturmalarındaki en büyük kısıtlandırıcı unsur bütçeleri iken üretici tarafın bu taleplere arz oluştururken dikkate aldığı en belirgin kıstas ise piyasa fiyatıdır.

Üretim ve tüketimin esasları anlatıldıktan sonra piyasanın işleyiş mekanizmasını görmek ve tüketicilerin karar verme süreçlerini etkileyen faktörlerden biri olan marjinal faydayı öğrenmek adına tüketici,üretici ve teşvikler(consumer and incentives) konusuna geçiş yapılmaktadır. Tüketicilerin satın alma tercihlerinin ve alışkanlıklarının nasıl oluştuğu, üreticilerin neleri göz önünde bulundurarak bir satış ve fiyat politikası oluşturdukları anlatılmaktadır.

Mikro ekonominin temellerine yönelik terminolojik ve pratik bazı esas kavramların öğrenilmesinin ardından klasik iktisatın kurucularından biri sayılan Adam Smith’in ortaya koyduğu ve David Ricardo’nun geliştirdiği “Görünmez El” ( Invisible Hand) kavramı ve bu kavrama bağlı olarak ortay çıkan “Kusursuz Rekabet” (Perfect Competition) teorisinin temelleri aktarılmaktadır. Adam Smith göre serbest piyasalara devlet tarafından müdahele olmadığı sürece serbest piyasalar; denge fiyatına, denge üretim miktarına yani optimal olan düzeye kendileri ulaşacaktır.  Bu teorinin uygulanabilirliği ve doğruluğu tartışmaya açık olup aksi yönde de çokça teori mevcuttur.

Genel bir şekilde ekonomiye giriş derslerinin ardından econ 101 öğrencilerinde oluşturulmak istenen diğer bir bilinç ise toplumsal alanda, günlük yaşamda  ve kamusal çalışmalarda uygulanan kuralların, gözetilen hususların genel çerçeve içinde aktarılmasıdır. Bu öğrenme döngüsünün içerisinde yer alan ve belki de kimi ekonomi modellerince çok tartışmalı bir yere sahip olan devlet, çok çeşitli ekonomik uygulamalarda bulunmaktadır. Çeşitli market teorilerinin olduğu, bu marketlere bağlı veya bağımsız olarak değişen uygulamaların ve sonuçlarının optimalliği tartışılmaktadır. Örneğin devletin üretim açısından piyasalara hareketlilik kazandıran fakat üretim aşaması ile doğrudan çevreyi ve dolaylı yollarla halkı mağdur eden girişim veya fabrikaların nasıl vergilendirilmesi gerektiği veya özel sektördeki girişimlerin hangi uygulamalarla desteklenebileceği yine bu çerçeve içinde tartışılan konulardandır.

Üretim ve tüketim eylemleri sadece üretici ve sadece tüketici tarafından oluşmamaktadır. Üretici adına tasarım aşamasında, fabrikada, teslimatta vb. pek çok alanda çalışan işçiler bulunmaktadır. Bu işçilerin eğitim durumları, yaptıkları iş ve bu işin niteliği, hangi markete ürün sundukları ve üretim kapasiteleri; işçilerin emeklerinin karşılığını maddi olarak belirlemektedir. Asgari ücretin belirlenmesi, yürürlüğe girecek olan  maaş tabanı ve tavanı uygulamalarının; işsizliğe, tüketim alışkanlıklarına, kiralara, göçe, piyasa fiyatına ve piyasa koşullarına etkisi econ101 dersinde incelenmektedir.

Üretim aşaması ve işçilere yönelik uygulamalar genel hatlarıyla aktarıldıktan sonra piyasının nasıl yürüdüğüne yönelik bilgiler verilmektedir. Örneğin bir ürün için birden fazla üreticinin olduğu pazarlardaki rekabetin nasıl oluştuğu, ne gibi düzenlemeler yapıldığı, tekelleşme ve bu tekelleşmenin yaratabileceği muhtemel sorunlara karşı devlet eliyle neden tekelleşmenin önüne geçildiği ve tüm bu süreçlerin nasıl oluşturulduğu incelenmektedir.

Klasik ekonomiye göre görece yeni  bir disiplin olan oyun teorisi ( game theory) ile tüketicilerin ve firmaların; ticari kararları verme süreçleri, piyasaya karşı yapılan stratejik hamlelerin oluşum aşamaları belirlenmekte ve olası stratejiler kar zar perspektifi ile incelenmektedir. Mikroekonominin temel prensipleri dersi ile oyun teorisine kısa bir giriş yapılmaktadır. Konunun econ101 seviyesinde iyi kavranması, gelecek derslerde detaylanan oyun teorisini anlamak açısından önemli bir role sahiptir.

Son olarak econ 101 dersinde günlük hayatta en çok rastlanılan pazarlık ve açık arttırmaların iktisadi bir açıdan nasıl oluştuğu incelenmektedir. Alıcılar arasında gerçekleşen fiyat rekabetinin; etkinliği, kar ve zarar optimasyonu ve  buna bağlı gelişen market stratejileri anlatılmaktadır.

Mikroekonominin temel prensipleri; ekonomi gündemine ilgi duyan, ekonomiye dair daha çok şey öğrenmek isteyen, günlük hayatta karşılaşılan ekonomik olaylara yönelik yorum geliştirmek isteyen kişiler için güzel ve önemli bir temel derstir. Zorunlu olarak alınmasının yanı sıra ilgilileri için de oldukça faydalı bir müfredata sahiptir.

 

 

ECON 101 Mikroekonomi dersinden özel ders almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Henüz değerlendiren olmadı.İlk değendiren siz olun.